آخرین احکام صادره

جدیدترین احکام صادره از سوی رئیس دانشگاه

07 May 2023
1048

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر مجتبی موحدی را از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ برای مدت دو سال به عنوان «معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی و علم مواد» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر محمود سعادت فومنی را از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ برای مدت دو سال به عنوان «معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی مرتضی عسگری را از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ برای مدت دو سال به عنوان «مدیر دفتر ریاست پارک علم و فناوری» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

-دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر وهب توفیق را از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ برای مدت دو سال به عنوان «معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده مهندسی عمران» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.