آخرین احکام صادره

جدیدترین احکام صادره از سوی رئیس دانشگاه

 

- دکتر موسوی سرپرست دانشگاه در حکمی دکتر سعید رحیمی را از تاریخ 1402/12/01 برای مدت دو سال به‌عنوان «معاون آموزشی و دانشجویی مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

- دکتر موسوی سرپرست دانشگاه در حکمی دکتر رضا ابراهیم‌پور را از تاریخ  1402/08/01  برای مدت دو سال به عنوان «مدیر گروه علوم و فناوری‌های شناختی پژوهشکده جامع علوم و فناوری‌های همگرا» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

متن حکم

 

دکتر موسوی سرپرست دانشگاه در حکمی دکتر حبیب باقری را از تاریخ 1402/12/01 برای مدت دو سال به‌عنوان «رئیس مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

- دکتر موسوی سرپرست دانشگاه در حکمی دکتر سیدرضی شیخ الاسلامی را از تاریخ 1402/10/01 برای مدت دو سال به عنوان «معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده مهندسی عمران» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

- دکتر موسوی سرپرست دانشگاه در حکمی دکتر کیارش محتشم دولتشاهی را از تاریخ 1402/09/15 برای مدت دو سال به عنوان «معاون پژوهش و روابط بین‌الملل دانشکده مهندسی عمران» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

- دکتر موسوی سرپرست دانشگاه در حکمی دکتر محمد ایزدی را از تاریخ 1402/12/01 برای مدت دو سال به عنوان «مدیر تحصیلات تکمیلی» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

 

- دکتر موسوی سرپرست دانشگاه در حکمی دکتر حمیدرضا فنایی را از تاریخ 1402/09/27 برای مدت دو سال به عنوان « رئيس دانشکده علوم ریاضی» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

متن حکم

- دکتر موسوی سرپرست دانشگاه در حکمی دکتر محسن کاظمی‌نژاد را از تاریخ 1402/11/01 برای مدت دو سال به عنوان « رئيس دانشکده مهندسی و علم مواد» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

متن حکم

 

- دکتر موسوی سرپرست دانشگاه در حکمی دکتر هادی پرستار شهری را از تاریخ 1402/11/01 برای مدت دو سال به عنوان «معاون پژوهش و روابط بین‌الملل دانشکده شیمی» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

- دکتر موسوی سرپرست دانشگاه در حکمی دکتر امیر شاملو را از تاریخ 1402/09/05 برای مدت دو سال به عنوان «معاون پژوهش و روابط بین‌الملل دانشکده مهندسی مکانیک» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

- دکتر موسوی سرپرست دانشگاه در حکمی دکتر خشایار مهرانی را از تاریخ 1402/11/08 برای مدت دو سال به عنوان «معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق» دانشگاه صنعتی شریف ابقاءکرد.