ارتقاء کیفیت پژوهش

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با هدف ارتقای کیفیت برون‌دادهای علمی و حمایت از پژوهش‌های تأثیرگذار که منجر به انتشار تعاملات کیفی و بالا رفتن ضریب ارجاعات به مقالات دانشگاه خواهد بود، اقدام به تدوین برنامه ارتقای کیفیت پژوهش نموده است. براساس این برنامه اعضای هیأت علمی که تعهدات مشخصی را برای تولید مقالات با کیفیت در یک دوره دو الی سه ساله بپذیرند از اعتبارات حمایتی برخوردار خواهند شد که می‌تواند صرف هزینه‎های پرداخت به دستیاران و خرید تجهیزات، خدمات و مواد مصرفی گردد.

فرم برنامه کیفیت                                                                                              
آیین‌نامه اعطای اعتبارات پژوهشی محدود برای ارتقای کیفیت پژوهش (برنامه کیفیت)