قطب های علمی
تبدیل انرژی (دانشکده مهندسی مکانیک)                                                     
رمز (دانشکده مهندسی برق)                                                                      
توسعه و تدوین دانش فنی فرآیندهای زیستی ­(دانشکده مهندسی شیمی و نفت)
ساختار های گسسته و محاسبه (دانشکده علوم ریاضی)                                   
سازه و زلزله (دانشکده مهندسی عمران)                                                         
سامانه‌های دسترسی مخابرات                                                                      
سامانه‌های هوافضایی ( هواپیما، موشک و ماهواره)                                         
طراحی، رباتیک و اتوماسیون (CEDRA)                                                         
ماده چگال و سیستم های پیچیده                                                                  
مدیریت و کنترل شبکه‌های قدرت (CEPSMC)                                                
مواد نانو ساختار: کاربرد انرژی پاک                                                                
هیدرو دینامیک و دینامیک متحرک‌های دریایی