پژوهشکده ها

پژوهشکده‌های دارای موافقت قطعی

پژوهشکده مطالعات و تحقیقات حمل و نقل (تلفن تماس: 66164185)
پژوهشکده مخابرات نظری                                                            
پژوهشکده الکترونیک                                                                  
پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست                  
پژوهشکده جامع علوم و فناوری‌های همگرا                                                      
پژوهشکده سیاست گذاری علم صنعت و فناوری                             

  پژوهشکده‌های دارای موافقت اصولی

پژوهشکده توسعه علوم و فناوری فضا                                                       
پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف                                          
 پژوهشکده شهید رضائی                                                                       

 پژوهشکده‌های دارای موافقت شورای پژوهشی دانشگاه

پژوهشکده مهندسی پزشکی و سيستم‌های سلامت
پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته   

پژوهشکده‌های تقاضا محور (ستادی)

پژوهشکده شهید نیلی                               
پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی
پژوهشکده تهرانی مقدم (تلفن: 66166039)
پژوهشکده بالا دستی نفت شریف